Informacje o konkursach

Regulamin Konkursu „Piękna dzielnica” 

Celem konkursu jest umożliwienie radom dzielnic podjęcia działań dotyczących estetyzacji otoczenia. Składane projekty będą odpowiedzią na postulaty mieszkańców kierowane do radnych, dotyczące małej architektury, zieleni, urządzania skwerków, parków dzielnicowych. Możliwe do pozyskania dodatkowe środki dają szansę na realizację przedsięwzięć podnoszących jakość życia w dzielnicy, budujących przyjazny wizerunek miejsc w których mieszkamy. Konkurs dopuszcza różnorakie formy działań – zarówno małe inwestycje, jak  i działania integrujące mieszkańców wokół kwestii związanych z estetyką. Dzięki podejmowanym w ramach konkursu działaniom, będą tworzone i rozwijane miejsca spotkań, integracji i wypoczynku w poszczególnych dzielnicach. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa, wyboru i realizacji projektów w Konkursie „Piękna dzielnica”, zwanego dalej konkursem.

§ 1

1. Konkurs jest ogłaszany przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gdyńskie rady dzielnic.
3. Każda Rada Dzielnicy może złożyć w konkursie jeden projekt – samodzielnie lub we współpracy z innymi gdyńskimi radami dzielnic.

§ 2

1. Nagrodą w konkursie są środki finansowe zagwarantowane w budżecie miasta na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku złożonego przez radę dzielnicy.
2. Pula nagród w konkursie wynosi 
400.000 zł.
3. Pojedyncza nagroda nie może przekraczać kwoty 60.000 zł.
4. Projekty nagrodzone w konkursie są realizowane zgodnie z opisem przedłożonym przez radę dzielnicy w złożonym na konkurs wniosku przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjne gminy.

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie i warunki uczestnictwa są przekazywane wszystkim gdyńskim radom dzielnic na co najmniej 3 miesiące przed terminem składania wniosków.
2. Kompletne wnioski w wersji papierowej i cyfrowej należy składać w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie.  
3. Dla ważności wniosku wymagana jest uchwała (uchwały) rady dzielnicy lub rad dzielnic (w przypadku wspólnego projektu kilku rad dzielnic) o przystąpieniu do konkursu. W przypadku gdy rada dzielnicy planuje wkład własny w realizację przedsięwzięcia, jego wysokość musi być określona w tej samej uchwale rady.
4. Wniosek musi być podpisany przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady dzielnicy.
5. W przypadku wniosków składanych przez więcej niż jedną radę dzielnicy, muszą być one podpisane przez reprezentantów wszystkich aplikujących dzielnic, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. 
6. Wnioski niekompletne, nie posiadające wszystkich wymaganych załączników, lub nie podpisane przez właściwych reprezentantów rad dzielnic będą odrzucane z przyczyn formalnych i nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu. 
7. Druk wniosku o przyznanie środków wraz z listą obowiązkowych załączników stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

1. W konkursie rady dzielnic mogą składać propozycje przedsięwzięć dotyczące szeroko rozumianej działalności mającej na celu podnoszenie estetyki i dbałości mieszkańców o otoczenie.
2. Terminy realizacji projektów będących przedmiotem konkursu zawarte będą w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i § 3 ust. 1.
3. W ramach projektów będących przedmiotem konkursu nie mogą być finansowane:              
a) wydawnictwa: broszury powyżej 2 stron formatu A-4, książki lub czasopisma                      
b) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                
c) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą jednostek i zakładów budżetowych                  
d) zlecenia wykonania dokumentacji przyszłościowej, koncepcji, prac studialnych, chyba że są one konieczne dla realizacji inwestycji która jest przedmiotem tego samego wniosku              
e
) umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z członkami rady dzielnicy                                  
f
) działania wykraczające poza zadania samorządu
4. W przypadku zakupu, w ramach proponowanego przedsięwzięcia, sprzętu lub wyposażenia wnioskodawcy są zobowiązani do wskazania podmiotu samorządowego, który będzie jego dysponentem, wraz ze zgodą danej jednostki na przejęcie zakupionego sprzętu.

§ 5

1. Budżet przedsięwzięcia przedkładanego w konkursie może być pokryty z następujących składników:
a) nagrody w konkursie, w kwocie wynikającej z § 2, ust. 3 regulaminu
b) środków pochodzących z budżetu rady dzielnicy w wysokości nie większej niż 50% kosztów całkowitych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt a)  
2. Możliwa jest deklaracja we wniosku wkładu rzeczowego od sponsorów oraz wkładu pracy wolontariuszy.
3. W przypadku wzrostu kosztów przedsięwzięcia w stosunku do budżetu zakładanego przez radę dzielnicy w złożonym wniosku, odpowiednia komórka Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna gminy, zwraca się do rady dzielnicy o wprowadzenie poprawek do budżetu polegających na: a)  wniesieniu dodatkowych środków z budżetu rady dzielnicy. Zapisów ust 1, pkt b) nie stosuje się
b) powiększeniu wkładu rzeczowego lub wkładu pracy wolontariuszy
c) ograniczeniu zakresu przedsięwzięcia

§ 6

1. Wnioski złożone przez rady dzielnic są oceniane przez komisję, powoływaną przez Prezydenta Miasta, który wskazuje przewodniczącego.
2. W skład komisji wchodzą: 
a) 3 przedstawiciele wytypowani przez Radę Miasta
b) 2 przedstawiciele prezydenta
c) 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani przez gdyńskie organizacje do Komisji Konsultacyjnej, zajmujący się zagadnieniami których dotyczy tematyka konkursu
d) 2 przedstawiciele środowiska architektoniczno-urbanistycznego
3. Członkowie komisji otrzymują materiały złożone przez rady dzielnic nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. 
4. Za udział w pracach komisji członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 7

1. Kryteriami oceny wniosków są: 
a) atrakcyjność zaproponowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców dzielnicy lub dzielnic
b) dostępność proponowanych działań dla osób niepełnosprawnych
c) wykazana w złożonym wniosku wykonalność przedsięwzięcia
d) relacja kosztów przedsięwzięcia do osiągniętych rezultatów

§ 8

1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
2. Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
3. Komisja zapoznaje się z informacjami dotyczącymi poprawności formalnej złożonych wniosków i w drodze głosowania zwykłą większością głosów odrzuca wnioski nie spełniające wymogów formalnych.
4. Komisja dyskutuje nad poprawnymi formalnie wnioskami, a następnie ocenia je w głosowaniu tajnym.
5. W przypadku wniosków dotyczących kontynuacji realizowanych wcześniej przedsięwzięć komisja może zwrócić się do Prezydenta o przedstawienie dokumentacji dotyczącej ewaluacji i oceny wykonanych działań.
6. Każdy z członków komisji dysponuje pulą 15 punktów do podziału pomiędzy oceniane projekty.
7.Ilość punktów przyznanych przez każdego członkakomisji pojedynczemu projektowi musi być liczbą całkowitą i nie może przekraczać 7.
8. Wynikiem głosowania jest stworzenie rankingu projektów stosownie do ilości otrzymanych punktów.
9. W przypadku otrzymania równiej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, przewodniczący komisji przeprowadza dodatkowe, tajne głosowanie mające na celu ustalenie ich kolejności. W głosowaniu tym biorą udział wyłącznie projekty, które uzyskały równą liczbę punktów. W dodatkowym głosowaniu każdy członek komisji dysponuje jednym punktem, który może przyznać wybranemu przez siebie projektowi. O ostatecznej pozycji głosowanych projektów decyduje liczba punktów zdobytych w dodatkowym głosowaniu.
10. Prezydent miasta zatwierdza zarządzeniem wyniki prac komisji, decydując o przeznaczeniu środków, zgodnie z rankingiem, o którym mowa w ust. 8, aż do wyczerpania puli przeznaczonej na konkurs.
11. W przypadku projektu, który ze względu na swoją pozycję na liście może otrzymać mniejszą niż wnioskowana kwotę środków, stosuje się postanowienia § 5, ust. 3.

§ 9

1. Informacje o wynikach konkursu i opisy przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu są zamieszczane na stronach internetowych miasta.

§ 10

1.W trakcie realizacji przedsięwzięcia, wnioskodawcy mogą wprowadzać korekty do budżetu o ile wpłyną one pozytywnie na osiągnięcie założonych rezultatów projektu.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji Prezydenta miasta.