Informacje o konkursach

Regulamin Konkursu „Gdynia po godzinach 

Celem konkursu dla rad dzielnic jest wspieranie inicjatyw i integracja społeczności lokalnej, wokół działań kierowanych do najmłodszych mieszkańców. Szczególnie ważnym elementem przygotowywania wniosków w tym konkursie jest udział odbiorców – środowisk młodzieżowych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych, a także rodziców, nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu potrzeb i wypracowywaniu rozwiązań. Proponowane przedsięwzięcia mają być realną alternatywą dla tych osób, które z braku ciekawej oferty spędzania czasu wolnego są zagrożone wpływem środowisk patologicznych, stąd istotne są elementy wychowawcze proponowanych przedsięwzięć. W ramach działań konkursowych premiowane będą takie, które kierowane są do osób wykluczonych społecznie – dzieci i młodzieży z trudnościami w szkole lub w domu, a także niepełnosprawnych. W formule konkursu mieszczą się zróżnicowane przedsięwzięcia, na przykład; kluby młodzieżowe, świetlice, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjno–ruchowe, spotkania tematyczne, grupy teatralne, muzyczne oraz inne lokalne inicjatywy służące rozwojowi, wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa, wyboru i realizacji projektów w Konkursie „Gdynia po godzinach”, zwanego dalej konkursem.

§ 1

1. Konkurs jest ogłaszany przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie gdyńskie rady dzielnic.
3. Każda Rada Dzielnicy może złożyć w konkursie jeden projekt – samodzielnie lub we współpracy z innymi gdyńskimi radami dzielnic.

§ 2

1. Nagrodą w konkursie są środki finansowe zagwarantowane w budżecie Miasta na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku złożonego przez radę dzielnicy.
2. Pula nagród w konkursie wynosi 125.000 zł 
3. Pojedyncza nagroda nie może przekraczać kwoty:
a) 25.000 zł w przypadku wniosku złożonego przez jedną radę dzielnicy,
b) 40.000 zł w przypadku wniosku złożonego wspólnie przez dwie rady dzielnic,
c) 50.000 zł w przypadku wniosku złożonego wspólnie przez trzy lub więcej rad dzielnic.
4. Projekty nagrodzone w konkursie są realizowane zgodnie z opisem przedłożonym przez radę dzielnicy w złożonym na konkurs wniosku przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta lub jednostki organizacyjne gminy.

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie i warunki uczestnictwa są przekazywane wszystkim gdyńskim radom dzielnic na co najmniej 3 miesiące przed terminem składania wniosków.
2. Kompletne wnioski w wersji papierowej i cyfrowej należy składać w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Dla ważności wniosku wymagana jest uchwała (uchwały) rady dzielnicy lub rad dzielnic (w przypadku wspólnego projektu kilku rad dzielnic) o przystąpieniu do konkursu. W przypadku gdy rada dzielnicy planuje wkład własny w realizację przedsięwzięcia, jego wysokość musi być określona w tej samej uchwale rady.
4. Wniosek musi być podpisany przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady dzielnicy.
5. W przypadku wniosków składanych przez więcej niż jedną radę dzielnicy, muszą być one podpisane przez reprezentantów wszystkich aplikujących dzielnic, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4.
6. Wnioski niekompletne, nie posiadające wszystkich wymaganych załączników, lub nie podpisane przez właściwych reprezentantów rad dzielnic będą odrzucane z przyczyn formalnych i nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu. 
7. Druk wniosku o przyznanie środków wraz z listą obowiązkowych załączników stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

1. W konkursie rady dzielnic mogą składać propozycje przedsięwzięć dotyczące działań wychowawczych, edukacyjnych kierowanych do dzieci i młodzieży w danej dzielnicy lub dzielnicach.
2. Terminy realizacji projektów będących przedmiotem konkursu zawarte będą w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i § 3 ust. 1.
3. W ramach projektów będących przedmiotem konkursu nie mogą być finansowane:
a) inwestycje wymagające pozwolenia na budowę,
b) wydawnictwa: broszury powyżej 2 stron formatu A-4, książki lub czasopisma,
c) dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
d) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą jednostek i zakładów budżetowych, 
e) zlecenia wykonania dokumentacji przyszłościowej, koncepcji, prac studialnych,
f) umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne z członkami rady dzielnicy,g) działania wykraczające poza zadania samorządu.
4. W przypadku zakupu, w ramach proponowanego przedsięwzięcia, sprzętu lub wyposażenia wnioskodawcy są zobowiązani do wskazania podmiotu samorządowego, który będzie jego dysponentem, wraz ze zgodą danej jednostki na przejęcie zakupionego sprzętu.

§ 5

1. Budżet przedsięwzięcia przedkładanego w konkursie może być pokryty z następujących składników:
a) nagrody w konkursie, w kwocie wynikającej z § 2, ust. 3 regulaminu
b) środków pochodzących z budżetu rady dzielnicy w wysokości nie większej niż 50% kosztów całkowitych, z zastrzeżeniem ust. 3, pkt a) 
2. Możliwa jest deklaracja we wniosku wkładu rzeczowego od sponsorów oraz wkładu pracy wolontariuszy. 
3. W przypadku wzrostu kosztów przedsięwzięcia w stosunku do budżetu zakładanego przez radę dzielnicy w złożonym wniosku, odpowiednia komórka Urzędu Miasta lub jednostka organizacyjna gminy, zwraca się do rady dzielnicy o wprowadzenie poprawek do budżetu polegających na:
a)  wniesieniu dodatkowych środków z budżetu rady dzielnicy. Zapisów ust 1, pkt b) nie stosuje się, 
b) powiększeniu wkładu rzeczowego lub wkładu pracy wolontariuszy,
c) ograniczeniu zakresu przedsięwzięcia.

§ 6

1. Wnioski złożone przez rady dzielnic są oceniane przez komisję, powoływaną przez Prezydenta Miasta, który wskazuje przewodniczącego. W skład komisji wchodzą:
a) 3 przedstawiciele wytypowani przez Radę Miasta, 
b) 2 przedstawiciele prezydenta,
c) 2 przedstawiciele wybrani przez samorządy uczniowskie gdyńskich szkół ponadpodstawowych,
d) 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani przez gdyńskie organizacje do Komisji Konsultacyjnej, zajmujący się zagadnieniami których dotyczy tematyka konkursu,
e) 2 ekspertów zajmujących się problematyką młodzieżową.
3. Członkowie komisji otrzymują materiały złożone przez rady dzielnic nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. 
4. Za udział w pracach komisji członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane.

§ 7

1. Kryteriami oceny wniosków są: 
a) atrakcyjność zaproponowanego przedsięwzięcia młodzieży (osób do 25 roku życia) w dzielnicy lub dzielnicach,
b) nowatorski charakter przedsięwzięcia, 
c) walory edukacyjne i wychowawcze przedsięwzięcia, w szczególności kierowanie działań do środowisk i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
d) długofalowe rezultaty przedsięwzięcia, kontynuacja prowadzonych już działań,
e) wykazana w złożonym wniosku wykonalność przedsięwzięcia.

§ 8

1. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
2. Posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
3. Komisja zapoznaje się z informacjami dotyczącymi poprawności formalnej złożonych wniosków i w drodze głosowania zwykłą większością głosów odrzuca wnioski nie spełniające wymogów formalnych.
4. Komisja dyskutuje nad poprawnymi formalnie wnioskami, a następnie ocenia je w głosowaniu tajnym.
5. W przypadku wniosków dotyczących kontynuacji realizowanych wcześniej przedsięwzięć komisja może zwrócić się do Prezydenta o przedstawienie dokumentacji dotyczącej ewaluacji i oceny wykonanych działań.
6. Każdy z członków komisji dysponuje pulą 15 punktów do podziału pomiędzy oceniane projekty.
7. Ilość punktów przyznanych przez każdego z członków komisji pojedynczemu projektowi musi być liczbą całkowitą i nie może przekraczać 7.
8. Wynikiem głosowania jest stworzenie rankingu projektów stosownie do ilości otrzymanych punktów. 
9. W przypadku otrzymania równiej liczby punktów przez dwa lub więcej wniosków, przewodniczący komisji przeprowadza dodatkowe, tajne głosowanie mające na celu ustalenie ich kolejności. W głosowaniu tym biorą udział wyłącznie projekty, które uzyskały równą liczbę punktów. W dodatkowym głosowaniu każdy członek komisji dysponuje jednym punktem, który może przyznać wybranemu przez siebie projektowi. O ostatecznej pozycji głosowanych projektów decyduje liczba punktów zdobytych w dodatkowym głosowaniu.
10. Prezydent Miasta zatwierdza zarządzeniem wyniki prac komisji, decydując o przeznaczeniu środków, zgodnie z rankingiem, o którym mowa w ust. 8, aż do wyczerpania puli przeznaczonej na konkurs. 
11. W przypadku projektu, który ze względu na swoją pozycję na liście może otrzymać mniejszą niż wnioskowana kwotę środków, stosuje się postanowienia § 5, ust. 3.

§ 9

1. Informacje o wynikach konkursu i opisy przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu są zamieszczane na stronach internetowych Miasta.

 

§ 10

1.W trakcie realizacji przedsięwzięcia, wnioskodawcy mogą wprowadzać korekty do budżetu o ile wpłyną one pozytywnie na osiągnięcie założonych rezultatów projektu.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji Prezydenta Miasta.