Zabytki

 

Mapa. Oksywie – część historyczna

A Grodzisko wczesnośredniowieczne

B Osada wczesnośredniowieczna

C Osada wczesnośredniowieczna

D Cmentarzysko grobów skrzynkowych

E Cmentarzysko kultury oksywskiej i kultury wielbarskiej

1. Kościół św. Michała Archanioła.

2. Plebania.

3. Cmentarz przykościelny.

------- Granica obszaru cmentarza w rejestrze zabytków.

| | | | | |  Tereny dawnej wsi Oksywie z historycznymi podziałami działek.

 __ __ __ Granica zespołu ruralistycznego w rejestrze zabytków.

4. Dawne domy wiejskie.

5. Dawna karczma.

6. Nieistniejący staw.

7. Kapliczka św. Rocha.

8. Dom zakony Sióstr Służebniczek Wielkopolskich.

9. Zespół Dowództwa Floty, obecnie Komenda Portu Wojennego Gdynia.

10. Willa Dowódcy Floty.

11. Dawne koszary MW, obecnie Akademia Marynarki Wojennej.

12. Domy mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego.

13. Dawna stacja kolejowa Oksywie.

14. Lokalizacja nieistniejącej latarni morskiej.

15. Lokalizacja nieistniejącego Mauzoleum gen. Orlicz-Dreszera.

16. Lokalizacja stanowisk baterii Canet z 1939 r.

17. Stanowisko obserwacyjne 28 Baterii Artylerii Stałej.

18. Północne stanowisko działa 28 Baterii Artylerii Stałej.

 

Źródło:                                                                                                                               R. Hirsch (red.), Przewodnik po zabytkach Oksywia, Gdynia 2006.